lunes, 18 de abril de 2011

MOCIÓ: OFICINA AMICS

Isabel Martín Gómez, regidora i portaveu del Grup Municipal EU-Bloc a l’Ajuntament de Paiporta, a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local  de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent: 

 MOCIÓ

En data 28-1-2010 l’Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria de Benestar Social, va demanar una subvenció a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania per tal de mantindre l’oficina AMICS del municipi.

Per tal de justificar la subvenció de 10.918,87€ atorgada per aquesta Conselleria i que l’Ajuntament ha rebut en dos pagaments (4.367,67€ el 8 de setembre de 2010 i 6.551,20€ el 15 de desembre del mateix any), des de la regidoria de Benestar Social es va aportar el contracte de lloguer d’un local al Carrer Ausiàs March n.7 de Paiporta, lloguer que va estar vigent entre els mesos de maig i desembre de 2010 i pel qual s’ha pagat la quantitat de 650€ mensuals més iva.

Tal i com consta en l’acta de la comissió de Benestar Social del dia 13 de gener de 2011, l’oficina AMICS de Paiporta només ha estat oberta dos setmanes (concretament la darrera quinzena de desembre i amb les festes de Nadal corresponents).

És per tot això que aquesta regidora,
  
SOLICITA

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Paiporta retorne els diners de la subvenció atorgada donat que no s’han destinat a l’ús per al qual s’havien demanat (manteniment d’oficina AMICS).

SEGON.- Que la regidora i presidenta de l’àrea de Benestar Social i subsidiàriament l’alcalde de l’Ajuntament de Paiporta, assumisquen les seues responsabilitats, tant polítiques com econòmiques, pels perjudicis causats als contribuents i als usuaris del servei.

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO