sábado, 25 de abril de 2009

Moció: Aplicació Llei Memòria Històrica


MOCIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DELS ARTICLES 15 I 16 DE LA LLEI DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA, RELATIUS A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA FRANQUISTA

Na. ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del Grup Municipal EU-Bloc de l’Ajuntament de PAIPORTA, a l’empar del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com el RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ

El 31 d’octubre de 2007 el Congrés dels Diputats aprovà l’anomenada Llei de la Memòria Històrica per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durat la guerra civil i la dictadura.

Aquesta llei té com a objecte, tal i com indica el seu article primer, “reconèixer i ampliar drets a favor dels que van patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la Dictadura, promoure la seua reparació moral i la recuperació de la seua memòria personal i familiar, i adoptar mesures complementàries destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans, tot això a fi de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses generacions d'espanyols entorn dels principis, valors i llibertats constitucionals.”

La llei de la Memòria Històrica eleva a rang normatiu allò que és consubstancial a qualsevol societat democràtica, es a dir l'adopció “d'una sèrie de mesures (articles 15 i 16 de la mencionada llei) en relació amb els símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades en el principi d'evitar tota exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura, en el convenciment que els ciutadans tenen dret a què així siga, a que els símbols públics siguen ocasió de trobada i no d'enfrontament, ofensa o greuge”.

El seu article 15, destinat als “Símbols i monuments públics”, diu textualment: “Les Administracions públiques, en l'exercici de les seues competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura”

A Paiporta encara romanen, en alguns edificis i a moltes vies públiques de la nostra població, símbols franquistes que a la llum de la Llei de la Memòria Històrica han de ser retirats. És el cas de les nombroses plaques del “Instituto Nacional de la Vivienda”, organisme creat al 1939, que amb el símbol del “yugo y las flechas” del règim anterior presideixen l’entrada a nombroses vivendes de protecció oficial.

Encara que en moltes vivendes unifamiliars aquestes plaques han sigut retirades pels seus propietaris, en altres vivendes, la majoria plurifamiliars, el símbol del partit únic del franquisme, “Falange Tradicionalista y de las JONS”, es troba dalt de la porta d’entrada. Podem trobar aquestes plaques en més de 150 portals, als carrers Antonio Machado, Mestre Serrano, Catarroja, Sant Ramon, Lluís Vives, Jaume I o Dr. Fleming entre altres.

Aquests, són pràcticament els únics restes de la dictadura franquista en espais públics de la nostra població, i són ja molts els ajuntaments que han començant a retirar-los.

Per tot això, presentem al Ple els següents,

ACORDS

En compliment de la Llei de la Memòria Històrica, Llei 52/2007, de 26 de desembre, l’Ajuntament de Paiporta procedirà a:

PRIMER.- Inventariar les plaques de l’antic “Ministerio de la Vivienda” que presidits pel símbol falangista del “yugo y las flechas” es troben a les vies públiques del nostre poble.

SEGON.- Comunicar a les comunitats de veïns afectades que es va a procedir a la seua retirada, sempre amb la seua conformitat, informant-les al mateix temps que la no aceptació de la mesura pot comportar la pèrdua de subvencions i ajudes de les Administracions Públiques, tal i com marca l’article 15.4 de la Llei.

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat, que procedisca a la fabricació de noves plaques de grandària similar a les retirades, que indiquen que aquests edificis es tracten de vivendes de protecció oficial.

QUART.- Retirar les antigues plaques i col·locar les noves, sense simbologia franquista. En tot cas, l’Ajuntament deixarà en condicions adequades els espais on figuren aquestes plaques.L’Ajuntament haurà finalitzat aquest procés abans d’un any, a contar des de l’aprovació d’aquesta moció. El cost serà assumit per l’Ajuntament.

Paiporta, 20 d’abril de 2009

Isabel Martín Gómez
Portaveu Grup Municipal Eu-Bloc
Ajuntament de Paiporta

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO