domingo, 24 de febrero de 2008

Proposta: Sobre l'Escola d'Adults de Paiporta


NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d'ESQUERRA UNIDA-BLOC a l'Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA
.
L'Escola d'Adults de Paiporta des del curs 1985-86 ocupa de forma provisional els locals municipals del carrer Palleter. Aquestes instal·lacions són clarament insuficients per poder augmentar l'oferta formativa i ajustar-la a les noves demandes de la ciutadania (segon nivell de GES –Graduat en
Educació Secundària-) i no reuneixen les condicions exigides per la Conselleria d'Educació i Ciència per autoritzar els ensenyaments del segon nivell de GES. A més a més, la plantilla de personal s'ha vist reduïda en els últims anys i això ha provocat disminuir l'oferta formativa. El nou curs ha començat tal i com va acabar, amb un professor de baixa, i encara no s’ha solventat aquesta deficiència.
.
Per tot açò aquesta regidora,
.
PROPOSA
.
1.- Reubicació de l'Escola d'Adults en uns locals suficients que complisquen les condicions exigides per la Conselleria d'Educació i Ciència per autoritzar els ensenyaments de segon cicle de GES recollits en Decret 207/2003, de 10 d'octubre del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que imparteixen ensenyances bàsiques i posterior normativa. De manera urgent i provisional es podria adequar l'antic centre Ausiàs March.
2.- Solventar la baixa del professor assignat per Diputació.
3.- Negociar amb la Conselleria d'Educació i Ciència la conversió de l'Escola d'Adults Municipal en Centre Públic de Formació de Persones Adultes depenent de la Conselleria d'Educació i Ciència amb una dotació de personal suficient, amb un mínim de 3 professors/professores d'educació secundària (amb dedicació total o parcial) i tres professors/professores de primària amb dedicació total, amb un mínim de 6 unitats i amb la incorporació dels actuals contractats municipals que continuarien realitzant la seua tasca actual.
4.- Augmentar l'oferta formativa d'ensenyances bàsiques
5.- Augmentar l'oferta formativa d'ensenyances de primer i segon cicle de GES
6.- Augmentar l'oferta formativa del centre amb programes formatius relacionats amb la incorporació d'altres estudis:
- Accés a la universitat per majors de 25 anys
- Accés a la formació professional, grau mitjà i superior.
- Programes de llengües: valencià, francès i anglès.
- Programes de castellà per a estrangers,
- Incorporar a l'oferta formativa i a l'organització del Centre de Formació de
Persones Adultes de Paiporta totes les ofertes formatives que actualment realitza l'Ajuntament de Paiporta llevat de les esportives.
- I d'altres que el propi centre i l'equip docent puguen considerar i que permeta la seua organització.
7.- Responsabilitzar-se l'Ajuntament de Paiporta d'atendre el nou centre d'adults com els altres centres educatius públics dependents de la Generalitat Valenciana fent-se càrrec del manteniment, neteja i servei de conserges.
.
Paiporta, 12 de novembre 2007
Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d'EU-Bloc

1 Comentário:

Isabel Martín dijo...

Fa uns mesos presentàrem aquesta proposta a l'Àrea d'Educació i el regidor responsable es va comprometre a estudiar aquesta iniciativa. Som conscients que aquest projecte no es pot desenvolupar d'un dia per a un altre, però no obstant demanem al regidor que l'espai actual on es troba l'escola es mantinga en condicions adequades o es trobe un lloc provisional mentrestant (cal ressaltar la premora amb la que s'ha solucionat el problema d'espai de la policia local).
També demanem que es solucione el problema del professor que du de baixa des d'el començament del curs 2007-2008 (i amb més de 2 anys sense aparèixer a l'escola). Si aquesta baixa és responsabilitat de la Diputació (tal i com ens ha explicat el regidor d'educació), és també responsabilitat del regidor de Paiporta exigir la seua restitució davant els òrgans corresponents.

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO