jueves, 19 de enero de 2012

COMPROMÍS DEMANA A IBOR QUE DONE EXPLICACIONS DE COM ES VAN ADJUDICAR LES PLACES DE LA MANCOMUNITAT


Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ Regidora i portaveu del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de PAIPORTA a l’empar del que disposa l’article 82.3 del RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

EXPOSA

Que hem tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació així com d’un comunicat fet per algunes ex-treballadores de la Mancomunitat de l’Horta Sud, que aquesta entitat ha adjudicat recentment diverses places per al Centre Comarcal de Serveis Interculturals.

Que segons les informacions de que disposem, aquest procés ha estat marcat per diverses irregularitats, com no donar-se la deguda publicitat (en els diferents pobles de la comarca, entre d’ells el nostre) i baremar-se excessiva i anòmalament criteris subjectius com l’entrevista personal.

Donat que aquest és un servei que ha vingut prestant-se des de fa 10 anys de manera excepcional i amb molt bona reputació, donat que és un servei que es presta a una part de la població especialment desfavorida com és la població immigrant, i donada la nostra preocupació pels serveis públics.

Aquesta regidora, en nom del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de Paiporta

SOL·LICITA

PRIMER.- Que es fique en l’ordre del dia del proper ple ordinari municipal un punt per tal que l’Alcalde Vicente Ibor, com a representant de l’Ajuntament de Paiporta en la Mancomunitat de l’Horta Sud, done compte del procés de selecció dut a terme per cobrir les places del Centre Comarcal de Serveis Interculturals.

SEGON.- Que es done compte també, de manera documental, de quants antecedents, informes i documents estiguen relacionats amb tot l’exposa’t anteriorment.


Paiporta, 17 de gener de 2012


Isabel Martín Gómez                                             
Portaveu G.M. Compromís Paiporta                       

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA 

Seja o primeiro a comentar

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO