jueves, 22 de mayo de 2008

Moció: Educació per a la Ciutadania

NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d'ESQUERRA UNIDA-BLOC a l'Ajuntament de PAIPORTA, en nom i representació del mateix i a l’empar del que disposa la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986. de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglamento d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha presentat l'ordre que pretén obligar a impartir Ciutadania i Drets Humans en llengua anglesa el pròxim curs 2008-2009 a 2n d'ESO.

El document presentat oferta dues opcions diferents per cursar l'assignatura i avala l’«objecció» per a qui no vulga cursar-la.

El document preveu que el professorat ha d'impartir l'assignatura en llengua anglesa, amb un perfil que no es concreta en cap moment, i que podrà ser assessorat pel Departament d’Anglès en condicions organitzatives prou confuses. Tanmateix proposa una opció «B» per a l'alumnat que no vulga el currículum convencional, consistent en la redacció d'un treball trimestral –també en anglès- d'un dels temes del currículum. Esta possibilitat de triar entre dues opcions tan diferents generarà als centres una segregació ideològica entre l’alumnat, agreujada pel fet de impartir cada opció en espais físics diferenciats.

A més, el document encara presenta una tercera opció on l'alumne pot simplement «no cursar» l'assignatura. Es tracta de donar cobertura a una opció d'«objecció» amb greus conseqüències jurídico-administratives: no cursar una matèria obligatòria pot comportar no obtindre el graduat escolar. La cobertura a l'objecció no solament és irresponsable i inadmissible sinó que també és il·legal.

L’aplicació d’aquesta ordre provocarà greus dificultats i conflictes als alumnes, als pares i mares, al professorat i als centres per la impossibilitat pràctica d'organització i per la confusió que provocarà la cobertura que es pretén donar a l'«objecció» als continguts.
Tot plegat representa usar el sistema educatiu com a element polític d’enfrontament amb el govern de l’Estat i el Ministeri d’Educació.

És per tot això que aquesta regidora proposa al Ple de l’Ajuntament el següent:

ACORD

Demanar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana la retirada immediata d’aquesta proposta i l’aplicació del currículum de secundària vigent (Decret 112/2007 de 20 de juliol), aprovat per la pròpia Conselleria d’Educació i que contempla els continguts d’aquesta assignatura amb algunes modificacions respecte del decret de mínims ministerial, tenint en compte que aquesta és l’única norma legal quant als continguts i metodologia de les matèries que es pot posar en funcionament el curs que ve, quan s’acabe d’implantar la LOE en tota l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori.

Paiporta, 5 de maig de 2.008


Isabel Martín Gómez
Portaveu del Grup EU-Bloc

1 Comentário:

ybris dijo...

Pues a insistir hasta que retiren esa orden.
Nunca acabaré de entender el problema que tiene toda esa gente con la homosexualidad y la tolerancia.
Y no sé por qué me parece que dicen que en inglés porque en chino seguramente se iba a notar mucho que no quieren que se entienda.
Por si acaso quieren que se imparta en latín, yo me ofrezco a hacerlo. Pero, claro, yo no doy el perfil porque soy firme defensor de educar a todos en la ciudadanía. O sea en el respeto a todas las leyes que extienden todos los derechos al mayor número posible de personas.

Besos.

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO