miércoles, 1 de octubre de 2008

Proposta: El·liminació barreres arquitectòniques


Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Regidora de l’Ajuntament de PAIPORTA

EXPOSA
Estos dies esta instal·lant-se en tota la població el mobiliari urbà de senyalització per part de l’empresa Impursa S.A.
Alguns dels postes incompleixen la normativa sobre supressió de barreres arquitectòniques ORDRE de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la que es desenvolupa el decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d’accessibilitat en el medi urbà concretament el capítol 4 que fa referència al mobiliari urbà:

Capítulo 4. Mobiliario urbano
Artículo 17. Mobiliario urbano
<----->2. El mobiliario urbano deberá cumplir los siguientes requisitos: <----->
b) Los elementos de mobiliario urbano estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal.
<----->Artículo 19. Semáforos y elementos de señalización
Los semáforos y elementos de señalización deberán reunir los siguientes requisitos:
<----->d) Los elementos de señalización se dispondrán en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante sea superior a 1,50 metros. Si esta dimensión fuera menor se colocarán adosados a la fachada, a una altura superior a 2,50 metros.
<----->f) No existirá ninguna señal o elemento adosado a los soportes a una altura inferior a 2,20 metros.

Per tot açò aquesta regidora,

SOL·LICITA
1.- Que es revisen tots els postes instal·lats per comprovar que compleixen la normativa mencionada a l’exposició de motius, així com totes les condicions establertes en el plec de clàusules i prescripcions tècniques.

2.- Que es done trasllat a l’empresa responsable perquè retiren immediatament el mobiliari que obstaculitze el pas de vianants i que no complisca el mencionat a l’apartat anterior.

Paiporta, 29 de setembre de 2008


Isabel Martín Gómez
Regidora Ajuntament Paiporta

SRA. REGIDORA DE L’ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA

1 Comentário:

Sasian dijo...

sabes lo que creo Isabel?.
Que hay gente que las barreras arquitectónicas las tienen en el cerebro..y que por más barreras que eliminen en su pueblo, jamás las verán.
Son así, tienen una barrera tal que no deja que las neuronas accedan a la inteligencia.

Publicar un comentario

Compromís Per Paiporta © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO